Privacybeleid

DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities:

Gemeente:

Gemeente Breda

City Butler:

City Butler B.V. de service provider die voor de gemeente de voucher (regeling Breda bespaart mee) digitaal, technisch en operationeel faciliteert en beheert richting de houders.

Houder:

Een inwoner van de gemeente Breda die via de website een Breda bespaar voucher heeft aangevraagd en toegezonden heeft gekregen.

Winkel(s):

Lokale aanbieders die op de website staan en waar de houder de voucher kan inwisselen voor energiebesparende producten.

Klantenservice:

De door de gemeente aangestelde klantenservice geserviced door City Butler, die namens de gemeente de houders te woord staat omtrent vragen over de voucher. De klantenservice is bereikbaar via 088-5387076 of [email protected]

1.2 Over de Breda bespaar voucher

De voucher is een initiatief van de gemeente Breda. De gemeente heeft als doel om te verduurzamen en wil dat bereiken door onder andere in te zetten op kleine energiebesparende maatregelen. Dit is immers goed voor het milieu en bovendien goed voor de portemonnee van de inwoners van de gemeente. Om inwoners te stimuleren de eigen woning te verduurzamen, heeft de gemeente aan City Butler de opdracht gegeven om namens de gemeente deze voucher actie op touw te zetten voor de daartoe geselecteerde huishoudens. City Butler doet dit onder meer door deze voucher uit te geven.

City Butler verwerkt hierin uw persoonsgegevens namens de gemeente voor de doeleinden van de gemeente en is daarom aan te wijzen als verwerker voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG.

Aangezien City Butler de website beheert namens de gemeente, publiceren zij ook deze privacyverklaring voucher Breda namens de gemeente.

1.3 Algemene principe bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. Voorop staat dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een zorgvuldige, veilige en transparante wijze, in overeenstemming met de AVG. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Dit betekent dat gegevens die indirect iets over iemand zeggen ook persoonsgegevens zijn.

1.4 De wettelijke grondslagen voor verwerking van uw gegevens. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn o.a.:

 • Uw toestemming voor de verwerking.
 • Noodzakelijk ter voorbereiding van de uitgifte of voor de uitvoering van de voucher.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering een publiekrechtelijke taak van algemeen belang, zijnde haar algemene (subsidie)taak tot verduurzaming van de gemeente.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de gemeente of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van u, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 • Als de gemeente uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gaat gebruiken, vragen zij u van te voren om toestemming.

1.5 Rechtmatige verwerking

Bij de verwerking van uw gegevens houdt de gemeente zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt om de verwerkingen rechtmatig te laten plaatsvinden. Dat betekent onder andere dat:

 • de doelen duidelijk beschreven worden voordat persoonsgegevens zullen worden verwerkt, via dit privacy-beleid;
 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de in dit beleid beschreven verwerkingen;
 • u eerst expliciet toestemming wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook geëist wordt van partijen die in opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen gerespecteerd worden.

1.6 Persoonsgegevens die verwerkt worden

Via het webformulier op de website kunt u de voucher aanvragen. De gemeente verwerkt de persoonsgegevens die u heeft gevuld in dit webformulier. Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Postcode, huisnummer en eventuele toevoeging;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

1.7 Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

Verduurzaming van huishoudens van de inwoners van de gemeente door middel van o.a. het geven van subsidie rechtstreeks aan de inwoners middels een voucher

Het uiteindelijke doel is het verminderen van het elektriciteitsgebruik in de gemeente wat onder andere resulteert in een lagere uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat u een kleine energiebesparende maatregelen kunt aanschaffen.

Checken of u in aanmerking komt voor de voucher

City Butler controleert aan de hand van de Bag administratie of de aanvrager in aanmerking  komt voor een voucher door de volgende controles uit te voeren;

 • Woont de aanvrager in Breda.
 • Betreft het een koop- of huurwoning.
 • Is er eerder op de betreffende postcode en huisnummercombinatie gebruikgemaakt van een voucherregeling.

Het opsturen van de voucher Breda naar het juiste adres

Nadat u het webformulier heeft ingevuld wordt de voucher opgestuurd naar het verstrekte adres. Hiervoor worden uw NAW-gegevens gebruikt.

Het verlenen van de Klantenservice

In kader van het gebruik van de voucher kan het zijn dat u hulp nodig heeft of vragen heeft. Dit zijn allemaal zaken waarvoor u terecht kan bij onze Klantenservice.

Het checken van het gebruik van de voucher op fraude

Om ervoor te zorgen dat er niet wordt gefraudeerd met de voucher wordt de combinatie van uw postcode en huisnummer en uw persoonsgegevens gecontroleerd door de gemeente.

Het doen van statistisch of wetenschappelijk onderzoek

In het kader van de subsidietaak kan het zijn dat de gemeente bepaalde statistieken nodig heeft of nader onderzoek wenst te doen naar de verduurzaming in haar gemeente. Dan is het prettig dat zij uw persoonsgegevens (indien mogelijk gepseudonimiseerd) kan gebruiken. Bij de aanvraag geeft u (al dan niet) toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

1.8 Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

De gemeente werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In bepaalde gevallen deelt de gemeente persoonsgegevens met die organisaties, zoals City Butler en eventueel aan haar gelieerde ondernemingen.

Op het moment dat de gemeente persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover verwerkersafspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving. Zo verwijdert City Butler al uw persoonsgegevens uit het door u ingevulde webformulier nadat zij deze hebben doorgestuurd naar de gemeente, of nadat deze niet meer nodig zijn voor het versturen van de Breda bespaar voucher mee aan u.

Met deze organisaties sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst af. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente verkoopt uw gegevens in ieder geval niet aan derden.

1.9 Hoe worden uw gegevens beveiligd?

De gemeente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 14076 of [email protected].

1.10 Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen zoals subsidieverantwoording.

1.11 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de gemeente een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 14076 of [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De gemeente reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Let op, Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ze niet volledig aan uw verzoek uitvoering kunnen geven, bijvoorbeeld als ze de gegevens verplicht dienen te bewaren vanwege een wettelijke bewaartermijn.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.12 De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.13 Contact

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover een e-mail sturen naar [email protected].

1.14 Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

1.15 Deze versie van de privacyverklaring is in werking getreden op 1 december 2021.