Actievoorwaarden Breda bespaar voucher

Inleiding

City Butler verstrekt u deze voucher in het kader van de regeling Breda bespaart mee. Deze regeling heeft als doel om op korte termijn CO2 besparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden. City Butler verzorgt in opdracht van de gemeente Breda (delen van) de Breda bespaar voucher. Met de Breda bespaar voucher kunnen Bredanaars bij lokale winkels kleine energiebesparende producten aanschaffen.

Begrippen

 1. Gemeente: De gemeente Breda die City Butler opdracht heeft gegeven om uitvoering te geven aan het opzetten van een vouchersysteem waarmee inwoners bij een lokale winkel kleine energiebesparende producten aan kunnen schaffen met een voucher.
 2. Voucher: een door City Butler uitgegeven bon die eenmalig recht geeft op een vergoeding voor kleine energiebesparende producten bij aangesloten lokale winkels.
 3. Vouchercode: het unieke nummer / de tekstcode / barcode dat vermeld staat in de brief of e-mail die u als inwoner heeft ontvangen.
 4. Inwoner: de bewoner van een bestaande woning binnen gemeente Breda aan wie een voucher is gezonden.

Uw voucher gebruiken

 1. De voucher is uitsluitend te gebruiken bij de aan deze regeling deelnemende lokale winkels. Op www.breda-bespaar-voucher.nl kunt u zien waar u de voucher kunt inwisselen.
 2. Uw voucher is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de Productenlijst van Milieu Centraal.
 3. Een voucher is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de inwoner.
 4. U verklaart dat u de eigenaar-bewoner of huurder bent van de woning op het adres waarop u de producten bestelt (let op: voor bepaalde energiebesparende maatregelen kan, afhankelijk van de inhoud van uw huurovereenkomst, toestemming van de verhuurder nodig zijn. Controleer de website van uw corporatie voor een overzicht met aanpassingen die u zelf mag doen).

Geldigheid

 1. De voucher heeft een beperkte geldigheid. Uw voucher heeft een geldigheid van 1 maand, na de dag waarop de voucher door City Butler is verzonden. Eventuele waarde op de voucher die aan het einde van deze geldigheidsduur nog resteert, komt te vervallen en komt daarom niet voor vergoeding, restitutie of terugbetaling in aanmerking.
 2. De voucher geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte goederen of diensten van maximaal het bedrag dat op de voucher genoemd wordt. Indien het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan de waarde van de voucher, zal er slechts tot het maximumbedrag van de voucher uitbetaald worden.
 3. De voucher is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 4. Als producten worden geretourneerd waarbij (een deel van) de totale bestelling is betaald met een voucher wordt bij retourneren geen geld teruggegeven. Producten kunnen enkel worden geruild voor andere kleine energiebesparende maatregelen, voor zover passend binnen het budget van de specifieke voucher. Deze voucher is niet in te wisselen voor geld of een tegoedbon.
 5. De voucher is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij deelnemende winkels gevestigd in de gemeente Breda.

Overig

 1. Goederen aangeschaft met de voucher vallen onder de garantieregeling van de lokale winkel. City Butler en de gemeente Breda zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor de garantie op aangeschafte producten.
 2. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen), zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien Inwoner ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt. In geval van diefstal dient de inwoner dit kenbaar te maken bij City Butler, opdat de betreffende voucher kan worden gedeactiveerd.
 3. Er geldt per individuele deelnemende gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de voucher zijn waarde. In dat geval zal de inwoner geen vergoeding ontvangen.
 4. Indien een voucher verloren of kwijt is, kan de inwoner de code opnieuw opvragen bij City Butler. City Butler behoudt het recht om hier controle op uit te voeren en te beoordelen of de aanvrager recht heeft op de voucher volgens de richtlijnen van de Breda bespaart mee subsidieregeling.
 5. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van City Butler waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is.
 6. Het is niet toegestaan de vouchers op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 7. City Butler behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de vouchers voortijdig te beëindigen indien zij daar gegronde redenen voor heeft. Vouchers die op dat moment nog niet gebruikt (verzilverd) zijn, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.
 8. Indien vouchers om welke reden dan ook niet (langer) voor terugbetaling / inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van City Butler en/of de gemeente Breda leiden.
 9. Het is niet toegestaan vouchers of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en daarvan wordt zo nodig aangifte gedaan, en leidt ertoe dat de vouchercode ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe voucher/code.
 11. City Butler behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. Inwoners wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een voucher te raadplegen.
 12. Uw gemeente is verplicht om richting het ministerie van Binnenlandse Zaken te rapporteren over de inzet en verzilvering van de vouchers. In het kader van deze rapportageverplichting kan (de accountant van) uw gemeente bij City Butler gegevens opvragen zoals het unieke adres waarop de maatregelen zijn besteld en informatie over de aangekochte artikelen. Indien deze gegevens door (de accountant van) uw gemeente worden opgevraagd zijn wij verplicht deze gegevens te verstrekken. Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan (de accountant van) uw gemeente in het kader van rapportage over deze subsidieregeling. Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, behalve indien u hiervoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven. Voor het uitwisselen van gegevens hebben City Butler en de gemeente Breda een zogenaamde verwerkersovereenkomst getekend.
 13. U verklaart dat in het kader van bovenstaande uw bestelgegevens gedeeld worden met- en opgeslagen door City Butler. Deze gegevens worden door City Butler uitsluitend gebruikt voor het bovenstaande doel.

Vragen?